Styret

Styret velges av forstanderskapet og består av åtte medlemmer, hvorav to medlemmer er valgt av og blant de ansatte. Samtlige valgte styremedlemmer velges for 2 år.