Klagehåndtering

Bankens prosedyre for klagebehandling

Banken har som mål å ha fornøyde bankkunder. Likevel kan det innimellom oppstå forhold som gjør at våre bankkunder ikke er fullt ut tilfredse. Dersom det er tilfelle, ønsker vi å høre fra deg. Kunnskapen vi får gjennom klagebehandlingen er et viktig redskap for å gjøre oss bedre. Banken har derfor en klageordning som står tilgjengelig både for bankens kunder og for andre personer, bedrifter og organisasjoner som ønsker å fremsette en klage. Klagen kan gjelde både kundebehandling og andre aktiviteter som du mener har en negativ effekt på enkeltpersoner eller samfunnet ellers.

Hvis du er misfornøyd med noe, ber vi deg ta kontakt med oss:

Sandnes Sparebank
Postboks 1133
4391 Sandnes

Telefon: 51 67 67 00
E-post: klage@sandnes-sparebank.no

Dersom klagen gjelder forsikring, kredittkort, leasing eller andre produkter som banken har formidlet på vegne av andre tilbydere, bør klagen rettes dit, evt. vil den som klager bli henvist til produktselskapet.

Her finner du informasjon om din klagerett på forsikring

Her finner du informasjon om din klagerett på kredittkort

Her finner du informasjon om din klagerett på fondssparing

Kontaktinformasjon til Eikas produktselskaper finnes Eika Gruppen sine nettsider.

Bankens kunder kan også ta kontakt direkte med din kundeansvarlig i banken. Dersom du etter dialog med banken eller kundeansvarlig velger å rette en formell klage, ber vi om at denne framsettes skriftlig. En skriftlig klage må inneholde klagegrunnlag og eventuelt andre opplysninger som er relevante for saken. 

Banken sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av banken, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes.

Når vi behandler klagen din skal vi innhente all relevant informasjon for å kunne gjøre en helhetlig og grundig vurdering av klagen. Vi skal i behandlingen undersøke eventuelle interessekonflikter, og jobbe for å unngå eller begrense disse. Vi skal svare deg så snart som mulig, i et klart og tydelig språk, og dersom vi ikke klarer å overholde forventet behandlingstid, så skal vi informere deg om grunnen og om når vi mener vi vil bli ferdige. Dersom vi ikke tar klagen din til følge, skal vi gi deg en skriftlig begrunnelse. 

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken, kan du ta kontakt med Finansklagenemda, som er et uavhengig klageorgan oppnevnt for å behandle klagesaker i finanssektoren:

Finansklagenemda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60
www.finkn.no

 

Banken samarbeider med og respekterer arbeidet i Finansklagenemda og andre offentlige eller bransjeoppnevnte klageorganer.

Alle klagesaker i banken registreres i et eget klageregister, og vi oversender årlig rapport til Finanstilsynet om blant annet antall saker, innholdet i klagene, og utfallet av dem.