Eika Norden steg med +5% i februar og holdt følge med det nordiske aksjemarkedet som også steg +5%, målt i norske kroner. I løpet av de to første månedene av 2023 har fondet steget med +9,7%. Dette er -1,1% bak referanseindeksen som er opp +10,8%.
 
Optimismen i aksjemarkedet som preget inngangen til 2023 ga en solid avkastning også i februar, og markedet fortsatte oppgangen fra januar. De nordiske børsene, sammen med de europeiske, steg markant, mens i USA falt både den brede S&P 500 indeksen (-2,5%), og den teknologitunge Nasdaq-indeksen (-1%). I Norden ble oppgangen ledet an av Danmark (+4,8%) og Norge (+3,8%), mens Sverige (+1,3%) og Finland (+1.8) steg mer moderat. På sektornivå var det spesielt selskaper innenfor konsumvarer og banker som ga den beste avkastningen. Selv om det europeiske aksjemarkedet steg i februar svekket denne oppgangen seg mot slutten av måneden.

Sentralbanker signaliserer fortsatt at de både vil fortsette å sette opp renten og holde den på et høyere nivå over en lenger periode enn det investorer har lagt til grunn i verdsettelse av aksjer 
Det er fortsatt de store temaene inflasjon, renter og realøkonomisk utvikling som preger finansmarkedene. Arbeidsmarkedet holder seg sterkt, både i USA og Europa. Makroøkonomiske nøkkeltall for vekst, slik som forbruk, har overrasket positivt. I tillegg har den siste tidens lettelser i Covid-tiltak i Kina ført til en sterk oppgang i makroøkonomiske data der. Forventninger om en rask svekkelse av inflasjonen, og dermed også at rentetoppen er nådd, er derfor satt på prøve. Sentralbanker signaliserer fortsatt at de både vil fortsette å sette opp renten og holde den på et høyere nivå over en lenger periode enn det investorer har lagt til grunn i verdsettelse av aksjer. På den ene siden vil investorer at inflasjonen og renter skal komme raskt ned, mens på den andre siden vil de samme investorene ha en solid vekst i både realøkonomien og selskapsinntjening. Å få til begge samtidig er vanskelig, og derfor er investorer blitt mer usikre på utviklingen i aksjemarkedet fremover. Dette vil kunne medføre relativt store svingninger i aksjemarkedet en tid fremover.
 
De nordiske selskapene er nå ferdige med å rapportere resultater for fjerde kvartal 2022, og forventningen til inntjening for 2023 fortsetter å reduseres. I sum er inntjening redusert med litt over 4% så langt i år, og finanssektoren er den eneste sektoren i Norden med forventet positiv inntjeningsvekst for året. I månedsrapporten for januar ble det formidlet at «vi forventer fortsatt at inntjeningsestimater for 2023 skal kuttes, og i forvaltningen av Eika Norden fondet er vi fortsatt opptatt av å velge selskaper med positiv inntjeningstrend, og vi holder en balansert portefølje». Denne strategien er fastholdt i porteføljen hvor bank- og finanssektoren i dag er den største relative eksponeringen i porteføljen.
 
De største positive bidragsyterne i porteføljen gjennom februar var Novo Nordisk, Nordea og DSV.

 

  • Novo Nordisk var opp 7% gjennom februar etter at salgstrenden for selskapets fedmeprodukt Wegovy ser ut å være ytterliggere styrket i USA.
  • Nordea handlet opp 13%, i hovedsak forklart av forventninger om høyere styringsrenter for alle nordiske land.
  • DSV, som opererer i fraktmarkedet, handlet opp nesten 15% etter en sterk rapport for fjerde kvartal, men trolig også noe grunnet optimisme relatert til gjenåpning i Kina.

De største positive bidragsyterne i porteføljen gjennom februar var Electrolux og GN.

  • Aksjekursen til Electrolux falt med 11% i februar. Etterspørselen etter hvitevarer har den seneste tiden vært svakere enn ventet, noe som viste seg i selskapet kvartalsrapport.
  • GN, som produserer høreapparater, videokonferanse- og utstyr til dataspill, er også inne i en periode med svak etterspørsel for sine produkter. Selv om dette er en liten posisjon for fondet bidro den negativt etter at selskapet annonserte en større kapitalinnhenting enn forventet. 
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.