Økonomisk kriminalitet

Vi jobber aktivt for å motvirke økonomisk kriminalitet

Den Gule Banken, Sandnes Sparebank jobber aktivt for å motvirke økonomisk kriminalitet som hvitvasking, terrorfinansiering, skatteunndragelse og korrupsjon

Hvitvasking og terrorfinansiering Hvitvasking innebærer å sikre utbytte fra enhver straffbar handling. Formålet med hvitvasking er å integrere utbyttet i den legale økonomien og skjule dets illegale opprinnelse. Terrorfinansiering innebærer at man medvirker til opprettholdelsen av en terrororganisasjon eller en terrorhandling. Hvitvasking og terrorfinansiering er en trussel mot velferdssamfunnet. For at banken ikke skal bli et virkemiddel til hvitvasking eller finansiering av terror, gjennomfører banken en rekke tiltak. Bankens rutiner og retningslinjer baserer seg på hvitvaskingsloven. Våre hovedoppgaver tilknyttet dette er å gjennomføre risikovurderinger av bankens virksomhet, gjennomføre kundekontroll, undersøke mistenkelige transaksjoner og kunder, samt rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

 

Skatt Det norske velferdssamfunnet blir i stor grad finansiert av skatt og avgifter. Den Gule Banken, Sandnes Sparebank vil aldri tilrettelegge eller gi råd til selskaper rundt skatteflukt. Vi vil heller ikke investere i selskaper eller gi kreditt til kunder som organiserer sin virksomhet i såkalte skatteparadis.
Skatteunndragelser og skattekriminalitet er et stort internasjonalt problem. For å bekjempe dette innhenter og rapporterer banken kunders skattemessige bosted til Skatteetaten.

Korrupsjon omfatter å bestikke eller ta imot bestikkelser i form av penger, gaver eller tjenester. Den Gule Banken, Sandnes Sparebank har nulltoleranse for korrupsjon. Det gjelder både internt, hos våre kunder, leverandører, selskaper vi investerer i og hos våre fondsleverandører. Selskapene må ha et bevisst forhold til korrupsjon, og medarbeiderne som arbeider der må være i stand til å identifisere korrupsjon og vite hvordan det skal håndteres.