Om oss - Valgmøter

Valgmøte for innskytere onsdag 17. februar 2021

 

Onsdag, 17. februar 2021 kl 19:00 avholdes det valgmøte for innskytere i Sandnes Sparebank. Valgmøtet holdes digitalt.

Innskyterne skal velge tre faste medlemmer og tre varamedlemmer til bankens Forstanderskap for fire år, 2021 – 2025.

Innskytere som har, og har hatt et innskudd i banken på minst kr 2500, er valgbare og har stemmerett.

Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag til kandidater til forstanderskapet. Forslaget må være oversendt banken senest 20.01.21. med angivelse av kandidatens navn, fødselsdato og - år, yrke og fullstendig adresse. 

Bankens valgkomitè vil på grunnlag av innkomne og egne vurderinger utarbeide et forslag til valgliste. Kandidatene føres opp i en rekkefølge som angir valgkomitèens innstilling.

Valglisten vil publiseres på bankens webside, 21. januar 2021.
(https://sandnes-sparebank.no/ombanken/forstanderskapet)

 

Ingen kan angi mer enn to stemmer. Èn på grunnlag av eget kundeforhold og èn som representant for en annen kunde. De som eier egenkapitalbevis vil motta egen innkalling til valgmøte.

Eventuelle henvendelser kan rettes til Gerd-Lovise Pedersen på telefon 916 19 644 eller på e-post til forstanderskap@sandnes-sparebank.no