Smarte folk – smarte løsninger

Bankens verdier er "Enklere, bedre og gladere", noe som gjenspeiler seg i måten vi mottar våre kunder på og oppfattes i lokalsamfunnet.
Vi skal kjennetegnes ved korte beslutningsveier, høy fleksibilitet og servicegrad.

Verdiene i Sandnes Sparebank er bygget opp av lokalsamfunnet siden 1876 da banken ble stiftet. Vår identitet er gjennom navnet knyttet til Sandnes, og banken legger vekt på tiltak som forsterker identiteten til Sandnes by.

Etter tilførsel av egenkapital gjennom emisjon (våren 2016) av egenkapitalbevis er banken i dag en delvis selveiende institusjon. Dette betyr at en del av bankens egenkapital er notert på børsen, og en del består av bankens grunnfond - kalles også samfunnskapitalen.

De ulike kapitalklassene får sin avkastning som utbytte eller utdeling av gaver fra bankens gavefond.
En viktig del av bankens bidrag til samfunnet gjøres gjennom bidrag til allmennnyttige formål som idrett og kultur.