Stemmeberettigede er kunder som har og i de seks siste månedene har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner.

Valgkomiteen består av representanter fra alle gruppene som er representert i bankens Forstanderskap.

Komiteen består av Johan Wigestrand (egenkapitalbevisrepresentant), Inger Lise Erga (kommunestyrerepresentant), Elisabeth Rosbach (ansatterepresentant) og Trond Wikstøl (innskyterrepresentant).

Medlemmer valgt av innskytere

 

Periode

Sunde, Bodil

 

2023-2026

Gjerde, Ørjan

 

2023-2026

Moen, Mette

 

2021-2024

Skår, Åge

 

2021-2024

Nordbø, Hanne

 

2021-2024

Norheim, Eli Halvorsen

 

2022-2025

Anfinsen, Jan-Erik

 

2022-2025

 

 

Varamedlemmer

 

Periode

Bærheim, Bjørn

 

2021-2024

Mikalsen, Geir T.

 

2021-2024

 

 

 

 

På valg

 

 

Faste medlemmer

 

Periode

Asbjørnsen, Jo Michael

 

2020-2023

Svanes, Tine

 

2020-2023

Wikstøl, Trond

 

2020-2023

 

 

 

 

Valgkomiteens innstilling

 

Periode

Asbjørnsen, Jo Michael

 

2024-2027

Svanes, Tine

 

2024-2027

Wikstøl, Trond

 

2024-2027

Etter den juridiske fusjonen med Hjelmeland Sparebank, som ble besluttet av forstanderskapene 15.01.2024, vil fast medlem Åge Skår og varamedlem Bjørn Bærheim erstattes av representanter fra Hjelmeland Sparebank.

Ingen kan avgi mer enn to stemmer; en som grunnlag for eget kundeforhold og en som representant for annen kunde.

Kunder som vil foreslå kandidater skal oversende sitt forslag til banken senest fire uker før valget. Forslaget skal inneholde en angivelse av kandidatens navn, adresse, alder og yrke, samt dersom kandidaten ikke er forslagsstiller selv, en erklæring fra kandidaten om at vedkommende er villig til å stille som kandidat og godtar at de ovennevnte opplysningene om vedkommende brukes til dette formål.

Juridiske personer kan foreslås som kandidat gjennom en angitt fysisk person som representant for den juridiske personen. Forslaget på kandidaten må i så fall inneholde tilsvarende opplysninger som for øvrige kandidater.

Stemmerett på vegne av juridiske personer utøves av signaturberettiget, eventuelt gjennom skriftlig fullmakt fra signaturberettiget. Dersom signatur bare kan utøves av flere personer i fellesskap, må fullmakten være signert av så mange som er nødvendig i henhold til selskapets signaturbestemmelser.

Dersom en fullmakt er gitt til forstanderskapets leder, utøves ved hans fravær fullmakten av stedfortredende møteleder, med mindre noe annet er uttrykkelig angitt i fullmakten.

Har du spørsmål knyttet til valgmøtet må du gjerne ta kontakt med Gerd-Lovise Søndervik Pedersen på telefon 916 19 644 eller per e-post forstanderskap@sandnes-sparebank.no.

Link til lov

Link til forskrift