Det er kun faste medlemmer som har stemmerett, og som mottar møtehonorar.

Deltakelse og stemmegivning skjer ved fysisk fremmøte. Medlemmene har rett til å fremme alternative forslag til beslutning under møtet, og har også rett til å få opplysninger av styret og ledelsen om forhold knyttet til bankens økonomiske stilling, herunder årsregnskapet og årsberetningen, og til sakene forøvrig som er til behandling.

Saksliste:

1. Styrets betraktninger ved styreleder Harald Espedal
Orientering om virksomheten ved administrerende direktør, Trine Stangeland

2. Årsoppgjøret for 2023
 • Årsberetning
• Regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Den Gule Banken, Sandnes Sparebank og konsernet
• Revisjonsberetning
• Overskuddsdisponering inkl. kundeutbytte

3. Gavetildeling i 2023

4. Godkjenning av revisors honorar for 2023

5. Honorar til tillitsvalgte for 2024


6. Fullmakt, tilbakekjøp av egenkapitalbevis


7. Fullmakt, utstedelse av egenkapitalbevis


8. Fullmakt, opptak av ansvarlig lånekapital


 9. Fullmakt til gavekomiteen for «Takk, Sandnes»

10. Godtgjørelsesrapport for 2023

 11. Instruksendringer

Vedlegg : 

Instruks for valgkomiteen - administrerende direktør_endringsmarkert

Instruks for styret_endringsmarkert

Instruks for valg av ansatterepresentanter_endringsmarkert

Instruks for valg av representanter til forstanderskapet_endringsmarkert

Instruks for valgkomiteen i Sandnes Sparebank_endringsmarkert

12. Valg av medlemmer til styret og forstanderskapets underkomiteer

Vedlegg til saksliste med styrets innstilling er tilgjengelige på våre nettsider https://www.dengulebanken.no/ombanken/forstanderskapet

Ved henvendelse til banken kan dokumenter oversendes per post.
Påmelding innen fredag 5. april kl. 12.00 til banken ved å sende e-post til forstanderskap@sandnes-sparebank.no.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Gerd-Lovise Søndervik Pedersen tlf. 916 19 644.