Både faste medlemmer og varamedlemmer inviteres til å møte. Det er kun faste medlemmer som har stemmerett, og som mottar møtehonorar.

Deltakelse og stemmegivning skjer ved fysisk fremmøte. Medlemmene har rett til å fremme alternative forslag til beslutning under møtet, og har også rett til å få opplysninger av styret og ledelsen om forhold knyttet til bankens økonomiske stilling, herunder årsregnskapet og årsberetningen, og til sakene forøvrig som er til behandling.

Saksliste:
1. Styrets betraktninger ved styreleder Harald Espedal
Orientering om virksomheten ved administrerende direktør, Trine Stangeland

2. Årsoppgjøret for 2022
• Årsberetning
• Regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Den Gule Banken, Sandnes Sparebank og konsernet
• Revisjonsberetning
• Overskuddsdisponering inkl. kundeutbytte

3. Gavetildeling i 2022

4. Godkjenning av revisors honorar for 2022

5. Honorar til tillitsvalgte for 2023

6. Fullmakt, tilbakekjøp av egenkapitalbevis

7. Fullmakt, utstedelse av egenkapitalbevis

8. Fullmakt, opptak av ansvarlig lånekapital

9. Fullmakt til gavekomiteen for «Takk, Sandnes»

10. Godtgjørelsesrapport for 2022

11. Valg av medlemmer til styret og forstanderskapets underkomiteer

Vedlegg til saksliste med styrets innstilling er tilgjengelige på våre nettsider www.sandnes-sparebank/ombanken/forstanderskapet/saksdokumenter-2023

Ved henvendelse til banken kan dokumenter oversendes per post.

Påmelding innen fredag 24. mars kl. 12.00 til banken ved å sende e-post til forstanderskap@sandnes-sparebank.no.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Annette Kvia på tlf. 952 65827

 

Sandnes, 7. mars 2023
Ørjan Gjerde,
Leder av forstanderskapet