Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
Styret legger til grunn rammeverket i ”Norsk Anbefaling til Eierstyring og Selskapsledelse” av 30. oktober 2014 så langt det passer. Styret vil i dette kapittelet så langt som mulig gi en nærmere redegjørelse som omfatter punktene i denne anbefalingen. Det må imidlertid bemerkes at ”Norsk Anbefaling til Eierstyring
og Selskapsledelse” først og fremst retter seg mot aksjeselskaper. Sandnes Sparebank er organisert som en egenkapitalbevisbank, og må ta hensyn til de krav som banken er underlagt gjennom sparebanklovgivningen.

 

Forvaltningen av banken hører til under styret. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av banken og har ansvaret for å etablere kontrollsystemer og sikre at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover, vedtekter og forskrifter. Bankens etiske retningslinjer er gjennomgått og godkjent i styret.
Retningslinjene er formidlet til bankens ansatte, og er tilgjengelige på bankens intranett. Alle nyansatte signerer på at bankens etiske retningslinjer er gjennomgått, og kjennskapen til disse
måles i forbindelse med den årlige medarbeiderundersøkelsen.

 

Virksomhet
I bankens vedtekter går det fram at virksomhetens formål er å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere. De midlene banken rår over skal forvaltes på en trygg måte og i samsvar med de lovregler som til enhver tid måtte gjelde for sparebanker. Banken kan utføre alle vanlige
bankforretninger og banktjenester som er i samsvar med sparebanklovens bestemmelser. Banken har også konsesjon til å utføre investeringstjenester som er regulert gjennom verdipapirhandelloven.
I tillegg til dette eier banken 100 % av aksjene i Sandnes Eiendom AS.


 

Sandnes Sparebank har anledning til å sette av deler av overskuddet
til allmennyttige formål gjennom bankens gavefond. Dette brukes for å fremme inspirasjon, vekst og utvikling. Gavetildelingen skal være forankret i bankens visjon og forretnings-idé, og skal fordeles på en måte som underbygger bredde og mangfold.
Bankens styre gjennomgår og oppdaterer kontinuerlig bankens
målsetninger og strategier. Styret mottar regelmessig risikorapporter, driftsrapporter og regnskapsrapporter for å følge opp i hvilken grad banken etterlever gjeldende strategier og måloppnåelse.

 

Selskapskapital og utbytte
Bankens egenkapitalbeviskapital utgjør NOK 710.581.100,- fordelt på 7.105.811 egenkapitalbevisbevis á NOK 100, fullt innbetalt. Av disse utgjør 45 000 egne egenkapitalbevis.
Ekstern tilførsel av egenkapital skjer ved utstedelse av egenkapitalbevis eller andre egenkapitalinstrumenter som tilfredsstiller gjeldende lovkrav. En av styrets viktigste målsettinger er å ivareta bankens, og dermed egenkapitalbeviseiernes langsiktige interesser i enhver sammenheng og henseende. Ved løpende dialog skal banken sikre samtlige egenkapitalbeviseiere mulighet til å gi uttrykk for deres holdninger til bankens virksomhet og utvikling.

Banken skal ha en profil som sikrer troverdighet og forutsigbarhet i markedet. Det skal tilstrebes en langsiktig og konkurransedyktig avkastning.
Banken skal gi markedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en balansert og korrekt verdsetting av egenkapitalbeviset. Dette sikres gjennom etterlevelse av de lover og regler som gjelder gjennom notering på Oslo Børs. For nærmere informasjon om egenkapitalbeviset vises det til kapittelet ”Investorinformasjon” i årsrapporten. 


 

Som grunnlag for å vurdere om bankens egenkapital er tilpasset gjeldende mål, strategi og risikoeksponering gjennomfører styret årlig en grundig vurdering av kapitalsituasjonen i banken (ICAAP)
og kvartalsvis en overordnet vurdering. Bankens styre er tilfreds med kapitalsituasjonen. Banken har økt ren kjernekapital til 12 % gjennom 2014. Ettersom motsyklisk kapitalbuffer per årsskifte var på 1 %, har bankens styre vedtatt å utsette målsetning om 13,5 % ren kjernekapital til 31.12.2016.

 

Bankens utbyttepolitikk er som følger:
Sandnes Sparebank har som mål å forvalte sine samlede ressurser slik at egenkapitabeviseierne gis en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning. Årsoverskuddet fordeles mellom eierandelskapitalen (egenkapitalbeviseierne) og egenkapitalbeviskapitalen i samme forhold
som deres respektive andel av bankens egenkapital. Sandnes Sparebank legger til grunn at inntil halvparten av eierandelskapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at inntil halvparten av egenkapitalbeviskapitalen andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse med slikt formål. I vurderingen vil det bli lagt vekt på at egenkapitalbeviseiernes andel av samlet egenkapital (eierbrøk) bør holdes stabil. Ved fastsettelse av det samlede utdelingsnivå hensyntas
forventet resultatutvikling, eksterne rammebetingelser og konsernets vurderte behov for kjernekapital.
På årlig basis godkjenner bankens forstanderskap en egen fullmakt til styret som gjelder opptak og tilbakekjøp av ansvarlig lånekapital. Denne fullmakten videreføres fra styret til administrasjonen.

 

Likebehandling av egenkapitalbeviseierne og transaksjoner med nærstående
Sandnes Sparebank har en egenkapitalbevisklasse. Egenkapitalbeviseierne sikres lik behandling og samme vilkår for innflytelse i banken. Sandnes Sparebank avholder kvartalsvis resultatpresentasjoner
hvor også bankens egenkapitalbeviseiere har mulighet til å stille. Bankens egenkapitalbeviskapital utgjør 57,2 % av total egenkapital ved utgangen av 2014. Bankens 20 største eiere representerer 44,6 % av egenkapitalbeviskapitalen.

 

Styreinstruksen inneholder klare bestemmelser knyttet til etikk og habilitet. Bankens etiske retningslinjer omfatter så vel tillitsvalgte som ansatte, og gir føringer blant annet knyttet til representasjon, fordeler/gaver og taushetsplikt. Alle transaksjoner med nærstående skjer etter prinsippet om armlengdes avstand.
I styreinstruksen er det tatt inn bestemmelser som understreker styremedlemmenes aktsomhetsplikt knyttet til etisk adferd, habilitet og integritet. Et styremedlem eller administrerende direktør må ikke delta i behandling eller avgjørelse av spørsmål som er av særlig betydning for egen del, eller noen nærstående,
slik at vedkommende må anses å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. For nærmere informasjon om transaksjoner med nærstående parter, se note 43.

 

Fri omsettelighet
Det er ikke vedtektsfestet noen form for omsetningsbegrensninger.

 

Forstanderskap
Forstanderskapet er bankens øverste organ og fører tilsyn med styrets forvaltning av banken. Forstanderskapet fastsetter bankens vedtekter, vedtar regnskapet og velger medlemmene til bankens
styre, kontrollkomité, valgkomité, samt velger ekstern revisor. Etter lovendring i 2007 beslutter Forstanderskapet også etablering og nedleggelse av kontor i kommuner hvor banken ikke har sitt hovedkontor, annen filial eller avdelingskontor.
Forstanderskapet fordeler også det beløpet, som etter finansieringsvirksomhetsloven
§ 2b-18, kan brukes til allmennyttige formål, i tillegg til å vedta opptak av ansvarlig lånekapital. Ved tilretteleggingen av møter i forstanderskapet skal banken sikre at samtlige medlemmer får innkallingen ved brev og med minst åtte dagers varsel, jfr sparebanklovens § 11. Forstanderskapet kan ikke treffe beslutning i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

 

Forstanderskapet har 40 medlemmer og 11 varamedlemmer med følgende representasjon: Egenkapitalbeviseiere:16 medlemmer med 4 varamedlemmer,
Sandnes kommunestyre: 7 medlemmer med 2 varamedlemmer,
innskyterne: 7 medlemmer med 2 varamedlemmer og ansatte:
10 medlemmer med 3 varamedlemmer. Protokoller fra møter i forstanderskapet er publisert på www.sandnes–sparebank.no/IR

 

Valgkomité
Bankens valgkomité er vedtektsfestet sammen med gjeldende retningslinjer for hvordan den skal fungere. Forstanderskapet velger valgkomiteen blant forstanderskapets medlemmer. Valgkomiteen består av 4 medlemmer hvor egenkapitalbeviseierne, innskyterne, offentlig valgte og ansatte er representert med 1 medlem hver. Fra hver gruppe velges ett personlig varamedlem. Valget gjelder for to år om gangen. Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i forstanderskapet, medlemmer og varamedlem i kontrollkomiteen, leder og nestleder i styret, øvrige medlemmer og varamedlemmer i styret unntatt de ansattes representanter, samt leder, øvrige medlemmer og varamedlemmer i valgkomiteen. For det styremedlem med varamedlem som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling. Valgkomiteen forbereder også egenkapitalbeviseiernes og innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet. I sitt arbeid skal valgkomiteen ta hensyn til at forstanderskap, kontrollkomité, valgkomité og at styret har den nødvendige kompetanse, og at begge kjønn er godt representert.

 

Styret, sammensetning og uavhengighet

Styret velges av forstanderskapet og består av 7 medlemmer, hvorav ett medlem er valgt av og blant de ansatte. Administrerende direktør er ikke medlem av styret. Det personlige varamedlemmet for de ansattes representant har møte- og talerett i styret. Bankens styre anses å ivareta gjeldende krav til uavhengighet,
og de representerer et bredt mangfold i forhold til bakgrunn og kompetanse. Sparebanklovgivningen setter rammer med sikte på ulike interessegruppers representasjonsrett. Sandnes Sparebank bestreber størst mulig uavhengighet mellom eiere, styret og administrasjonen.Samtlige valgte styremedlemmer velges for 2 år og varamedlemmene for 1 år. Medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. For å sikre kontinuitet velges halvparten av styrets medlemmer annet hvert år. For tiden er 3 av styrets 7 faste medlemmer
kvinner. Informasjon om bankens styremedlemmer fremkommer i eget kapittel i årsrapporten.


 

Styrets arbeid
Styret fastsetter bankens mål, strategier og planer. Disse gjennomgås og revideres minimum to ganger årlig i henhold til fastsatt styrekalender. Styret er også ansvarlig for ansettelse og eventuelt avskjedigelse
av leder for internrevisjonen.

 

Etter lovendring i 2007 er styret alene også ansvarlig for å ansette og eventuelt avskjedige administrerende direktør. Styret fører tilsyn med den daglige ledelsen av banken.
 

Styret mottar periodisk rapportering av resultatutvikling, markedsutvikling, ledelses-, personal- og organisasjonsmessig utvikling samt risikoeksponeringen for banken. Bankens finansielle rapportering
gjennomgås og godkjennes av styret.Styrets medlemmer er definert som primærinnsidere og må
forholde seg til bankens reglement når det gjelder erverv av egenkapitalbevis i banken. Dette gjelder også for kjøp av aksjer i visse selskaper som har kundeforhold i banken.

 

Styrets arbeidsform reguleres av en egen styreinstruks. Styret foretar årlig en egenevaluering av sitt virke med henblikk på arbeidsform, saksbehandling, møtestruktur og prioritering av oppgaver. Styret har normalt 12 møter i året.
 

Styret har etablert et eget revisjonsutvalg som påser at banken har en forsvarlig selskapsledelse med god og hensiktsmessig organisering og effektive kontrollsystemer. Revisjonsutvalget består av tre styremedlemmer, der minst ett av utvalgets medlemmer har relevant regnskaps- eller revisjonsmessig kompetanse.
 

Revisjonsutvalgets formål, oppgaver og funksjoner er fastsatt i samsvar med lovendringene som følge av implementering av EUs revisjonsdirektiv og anbefaling. Revisjonsutvalget gjennomgår blant annet bankens finansielle rapportering. I denne forbindelse forelegger administrasjonen vesentlige forhold relatert til
bankens kvartalsvise finansielle rapportering, samt poster som er gjenstand for individuelle vurderinger. Som en del av gjennomgangen har utvalget samtaler med ledelsen, bankens administrasjon
og ekstern revisor.


Utover å føre tilsyn med prosessen rundt regnskapsavleggelser er revisjonsutvalgets oppgaver blant annet også å påse at konsernet har uavhengig og effektiv intern- og ekstern revisjon, og at risikostyringssystemene fungerer effektivt. Minst en gang i året har utvalget møte med ekstern revisor og internrevisjonen hver for seg uten at noen fra administrasjonen er til stede. Med bakgrunn i ny forskrift om godtgjørelser innen finanssektoren etablerte banken eget godtgjørelsesutvalg 15. desember 2010.
Utvalget er ansvarlig for saksforberedelse i alle saker om godtgjørelsesordninger som skal avgjøres av styret. Utvalget består av 3 styremedlemmer.Fra og med 2014 har banken med bakgrunn i krav i Kapitalkravforskriften §47.4 etablert et eget Risikoutvalg.

 

Risikoutvalget skal påse at styring og kontroll av risiko i Sandnes Sparebank er av tilfredsstillende høy kvalitet slik at konsernets strategiske mål kan oppnås gjennom forsvarlig forvaltning av konsernets
verdier. Utvalget består av 3 styremedlemmer. Fra administrasjonen har Direktør Risikostyring møteplikt, mens Administrerende Direktør og Finansdirektør har møterett. Utvalget møtes minimum en gang per år.
 

Risikostyring og internkontroll

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen er valgt av forstanderskapet og består av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Medlemmene velges for 2 år av gangen. Kontrollkomiteen velger selv sin leder og nestleder. Formålet med kontrollkomiteen er å føre tilsyn med at banken drives på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lover, forskrifter, vedtekter og retningslinjer fastsatt av forstanderskapet, samt pålegg fra Finanstilsynet.
Kontrollkomiteen har jevnlig møte med bankens styre og representanter fra administrasjonen for å påse at eiernes interesses ivaretas på en forsvarlig måte. Det avholdes normalt 6 møter i året i kontrollkomiteen.
Risikostyring
Effektiv risikostyring er en forutsetning for at banken skal nå sine strategiske målsetninger. Risikostyringen er en integrert del av ledelsens beslutningsprosesser. Banken har etablert en egen uvhengig risikostyringsfunksjon som rapporterer direkte til administrerende direktør. På månedlig basis rapporteres bankens risikoeksponering i forhold til fastsatte rammer og målsetninger til styret.
Bankens risikostyringsfunksjon koordinerer også den kontinuerlige prosessen hvor bankens soliditet vurderes i forhold til bankens risikoeksponering. På årlig basis oppsummeres bankens risikoeksponering
og kapitalbehov. Dette gjennomgås i styret og rapporteres til Finanstilsynet.
Ansvarliggjøring
Ansvarliggjøring sikres gjennom tydelig kommunikasjon av strategiske tiltak og fastsatte mål til de ansatte. Dette blir operasjonalisert gjennom klart definerte roller, ansvar og forventninger, der områdelederne holdes ansvarlige for måloppnåelsen innenfor sitt ansvarsområde. Utvikling i risikobildet rapporteres periodisk
til administrerende direktør og til styret.

Overholdelse av lover, regler og etiske standarder
Sandnes Sparebank har utarbeidet etiske retningslinjer. I tillegg er det utarbeidet egen rutine for varsling. Den har som formål å gjøre det enklere for bankens ansatte å ta opp etiske problemstillinger og uønskede hendelser. Det er utarbeidet interne retningslinjer for egenhandel og behandling av innsideinformasjon. Retningslinjene beskriver lover og regler som gjelder for alle ansatte, vikarer og øvrige tillitsvalgte. De etiske retningslinjene er klart kommunisert i organisasjonen, samt publisert på bankens intranett.
Det ble i løpet av 2013 etablert en egen database for uønskede
hendelser. Denne databasen administreres av Direktør for risikostyring. I henhold til gjeldende regelverk er det innenfor bankens verdipapirforetak etablert en egen compliancefunksjon som til enhver tid kontrollerer bankens etterlevelse av rutineverket som ligger til grunn for virksomheten. Tilsvarende kontroll utføres også
for øvrig virksomhet i banken.

Internrevisjon

Sandnes Sparebank har etablert en internrevisjonsfunksjon. Banken inngikk i 2010 avtale med BDO AS om ledelse av internrevisjonsfunksjonen og leveranse av internrevisjonstjenester. Leveransen omfatter morbanken, datterselskap underlagt internkontrollforskriften samt andre vesentlige datterselskaper.
Hovedoppgaven til internrevisjonen er å vurdere om den etablerte internkontrollen fungerer som forutsatt. I tillegg skal internrevisjonen bidra til å forbedre bankens risikostyring og interne kontroll.
Det utarbeides årlig en internrevisjonsplan basert på internrevisjonens
risikovurderinger og samtaler med ledelsen, eksternrevisor og revisjonsutvalget/styret. Styret vedtar årsplan og budsjett for internrevisjonen. For hvert internrevisjonsprosjekt utarbeides det revisjonsrapporter med forslag til forbedringstiltak som presenteres for ansvarlig leder og konsernets ledelse. Et sammendrag av rapportene, inkludert anbefalinger med høy prioritet, presenteres for revisjonsutvalget. Samtlige rapporter
er tilgjengelige for styret og revisjonsutvalget gjennom Admincontrol. Status på tidligere anbefalinger følges opp av internrevisjonen, og inngår i den faste rapporteringen til revisjonsutvalget og styret.
Internrevisjonen foretar ingen finansiell revisjon.

Godtgjørelse til styret
Medlemmene av styret mottar en årlig kompensasjon som fastsettes av bankens forstanderskap. Det utbetales ikke honorar i tillegg til dette. Informasjon om kompensasjon og lån til styrets medlemmer fremgår hvert år av noter til årsregnskapet.

Godtgjørelse til ledende ansatte
Godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes av styret, som igjen i samarbeid fastsetter retningslinjer for avlønning av øvrige ledende ansatte i banken.

Bankens bonus- og godtgjørelsesordning tilfredsstiller kravene i Forskrift om godtgjørelsesordninger
i finansinstitusjoner. Det er ikke etablert opsjonsordninger eller lignende. Prinsipper for avlønning av ledende ansatte, samt informasjon om faktisk kompensasjon og lån til disse personene, fremgår hvert år av noter til årsregnskapet.

Informasjon og kommunikasjon
Sandnes Sparebank tilstreber å gi lik, tidsrettet og relevant informasjon til alle interessenter. Økonomiske resultater offentliggjøres via Oslo Børs og presenteres for investorer, analytikere og presse hvert kvartal. Informasjonen legges også ut på bankens hjemmesider. Det avholdes regelmessige presentasjoner overfor internasjonale samarbeidspartnere og långivere. Alle kvartalsrapporter, pressemeldinger og presentasjoner
offentliggjøres fortløpende på www.sandnes-sparebank.no/IR.
Selskapsovertakelse
Sandnes Sparebank er en selveiende institusjon som ikke kan bli gjenstand for direkte oppkjøp i henhold til dagens lovverk. Ved oppkjøp fra bankens side prioriteres det høyt å ivareta alle interessenter på best mulig måte, herunder likebehandling av aksjonærer/eiere. Det vil tilstrebes at eventuelle overtakelser skal ha minst mulig negativ innvirkning på bankens daglige virksomhet.

Ekstern revisor
Ekstern revisor skal vurdere om opplysninger i årsrapporten om årsregnskapet, bankens regnskapsprinsipper, håndtering av risikoområder, forutsetningen om fortsatt drift og forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap, er i samsvar med lover og forskrifter. Videre skal ekstern revisor vurdere om formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Ekstern revisor velges av forstanderskapet. Ekstern revisor avgir beretning til forstanderskapet om disse forholdene. Banken gjennomfører en begrenset revisjon i forbindelse med avlegging av halvårsregnskapet.