Om oss - Bankens vedtekter

Bankens vedtekter

Vedtektene ble sist revidert i Forstanderskapet 15.10.2020

 

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Sandnes Sparebank har sitt forretningskontor i Sandnes kommune.

Sandnes Sparebank er dannet ved en sammenslutning av følgende banker: Sandnes Sparebank, opprettet 4. desember 1875, Høle Sparebank, opprettet 2. november 1912, tilsluttet Sandnes Sparebank 31. desember 1965 og Acta Bank ASA, opprettet 10. september 2000, hvis virksomhet ble ervervet av Sandnes Sparebank i 2004.

§ 1-2. Formål

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

Sparebankens grunnfond var kr 10 380, og er tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, utover eventuelt utbytte på sparebankens eierandelskapital.

§ 2-2 Eierandelskapital

Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Sparebankens eierandelskapital utgjør 230 149 020 fordelt på 23 014 902 egenkapitalbevis pålydende kr 10 fullt innbetalt.

KAP 3. FORSTANDERSKAP

§ 3-1 Forstanderskap

Forstanderskapet er sparebankens øverste myndighet.

 

Forstanderskapet skal ha 40 medlemmer med 11 varamedlemmer.

Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

§ 3-2 Forstanderskapets sammensetning

10 medlemmer med 2 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

5 medlemmer med 2 varamedlemmer velges av det offentlige.

10 medlemmer med 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

15 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.

§ 3-3 Valg til forstanderskapet

Myndige personer kan velges som medlemmer av forstanderskapet.

Medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet velges for 4 år.

Forstanderskapet fastsetter nærmere instruks om valgene.

Myndighet til å fastsette nærmere instruks om valgene kan delegeres til styret.

Tvister om valget avgjøres av Finanstilsynet der dette følger av lov eller forskrift.

§ 3-4 Kundenes valg av medlemmer til forstanderskapet

Sparebankens myndige kunder som har og de siste seks måneder har hatt et kundeforhold i banken på minst kr 2 500 i innskudd er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens forstanderskap. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av lov eller forskrift.

Sparebankens myndige kunder som har og de siste seks måneder har hatt et kundeforhold i banken på minst kr 2 500 i innskudd kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for kundene.

Valg av representanter for bankens kunder til forstanderskapet skal skje i valgmøte som avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Vedtektene § 3-10 om elektronisk deltagelse og fjernmøter gjelder tilsvarende for valgmøtet.

§ 3-5 Medlemmer til forstanderskapet valgt fra det offentlige

Kommunestyret i Sandnes kommune velger medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet.

Når ikke annet følger av lov eller forskrift står kommunestyret fritt til å velge kandidater de mener er best egnet til å representere samfunnskapitalen og ivareta interessene til lokalsamfunnet.

§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til forstanderskapet

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens forstanderskap.

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for de ansatte.

§ 3-7 Egenkapitalbeviseiernes representasjon i forstanderskapet

Eierne av egenkapitalbevis eller representant for disse er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbeviseiernes medlemmer til sparebankens forstanderskap. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Enhver eier av egenkapitalbevis eller representant for disse kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap.

Valg av egenkapitalbeviseiere eller representant for disse til forstanderskapet skal skje i valgmøte som avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Vedtektene § 3-10 om elektronisk deltagelse og fjernmøter gjelder tilsvarende for valgmøtet.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eierne av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett eller valgbarhet. I tilfelle av stemmelikhet gjelder det vedtak møteleder har stemt for.

§ 3-8 Innkalling til forstanderskapet

Ordinært møte i forstanderskapet skal avholdes innen utgangen av juni hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles av forstanderskapet er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av forstanderskapet. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til forstanderskapet. Et medlem av forstanderskapet kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles av forstanderskapet.

Medlemmer som ønsker å delta i forstanderskapets møte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Medlemmer som ikke har varslet deltakelse innen denne fristen kan miste retten til å stemme i møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-9 Møter og vedtak i forstanderskapet

Hvert medlem av forstanderskapet har én stemme.

 

Beslutninger i forstanderskapet treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

For at forstanderskapet skal være vedtaksdyktig må halvparten av medlemmene være til stede.

Ved beslutning om kapitalforhøyelse ved emisjon skal det foreligge flertall også blant medlemmene som representerer egenkapitalbeviseierne.

§ 3-10 Elektronisk deltagelse og fjernmøter

Styret kan beslutte at medlemmene av forstanderskapet skal kunne delta på møtet i forstanderskapet ved bruk av elektroniske hjelpemidler. Dette forutsetter at deltagelsen og stemmegivning kan kontrolleres på en betryggende måte.

Styret kan beslutte at medlemmer av forstanderskapet kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en fastsatt periode før møtet i forstanderskapet. Dette forutsetter at autentiseringen av avsenderen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte.

§ 3-11 Forstanderskapets oppgaver

På ordinært møte i forstanderskapet skal følgende saker behandles og avgjøres:

  • • Valg av forstanderskapets leder og nestleder for 2 år
  • • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
  • • Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under forstanderskapet

 

Forstanderskapets leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av 5 til 7 faste medlemmer som velges av forstanderskapet.

De ansatte i sparebanken kan i tillegg kreve representasjon i styret etter loven. Styremedlemmer som skal velges blant de ansatte foreslås og velges direkte blant de fast ansatte.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 2 år.

Medlemmene til styret velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

 

 

 

 

Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet utgjør styrets leder eller møtelederens stemme utslaget.

§ 4-2 Administrerende direktør

Sparebanken skal ha en administrerende direktør som daglig leder. Administrerende direktør tilsettes av styret.

Administrerende direktørs oppgaver følger av lov, forskrifter og egen instruks fastsatt av styret.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomitéens sammensetning

Forstanderskapet velger en valgkomité med 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. Valgkomitéen skal ha representanter fra alle fire gruppene i forstanderskapet. Valget gjelder for to år om gangen. Lederen velges først ved eget valg. Et medlem som trer ut kan ikke gjenvelges dersom dette medfører at funksjonstiden sammenhengende vil vare mer enn 6 år. I slike tilfeller vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst 1 år.

§ 5-2 Valgkomitéens arbeid

Valgkomitéen skal forberede valg til forstanderskapet, styret og valgkomité, når ikke annet følger av lov, forskrift eller disse vedtekter.

Valgkomitéen skal innstille om godtgjørelse til tillitsvalgte og til revisor.

Forstanderskapet fastsetter nærmere instruks om valgkomitéen.

 

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Eierbrøk Grunnfondskapitalen i finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, omfatter innbetalt kapital som ikke er eierandelskapital (grunnfondet), senere tilført avkastning eller overskudd, og annen kapital tilordnet grunnfondskapitalen, herunder gavefond og kompensasjonsfond.

Eierandelskapitalen i finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, omfatter innbetalt kapital som etter vedtektene er knyttet til egenkapitalbevis som gir eierbeføyelser i foretaket, senere tilført avkastning eller overskudd, herunder utjevningsfond og overkursfond.