På grunn av koronakrisen:

Norske myndigheter har tilrådd finasforetakene å holde tilbake overskuddsutdeling. Styret foreslår derfor en nedjustering.
Tomas Nordbø middelthon og Trine Stangeland

Ny vurdering av disponeringen av overskuddet for 2019

Styret i Sandnes Sparebank har med bakgrunn i den krisen som har oppstått i Norsk økonomi gjort en ny vurdering av overskuddsdisponeringen for 2019.

 

– Sandnes Sparebank er en solid bank og er godt rustet for å møte utfordringene norsk økonomi nå står overfor, samtidig er det viktig å være forberedt på at konsekvensene kan bli alvorlige for mange av bankens kunder, sier finansdirektør Tomas Nordbø Middelthon.

 

Det var i sist uke at Finanstilsynet gikk ut og ba Finansdepartementet om å fastsette en forskrift ovenfor norske finansforetak for å begrense muligheten til å betale ut utbytte. Finansministeren sa imidlertid nei til dette. Men departementet sier i sitt svarbrev at de har en klar forventing om at norske finansforetak venter med utdeling til usikkerheten rundt koronakrisen er redusert.

 

– Styret mener forslaget om endret utdelingsgrad reflekterer en god balanse mellom behov for stabilitet og forutsigbarhet for bankens eiere, og det samfunnsansvaret banken har overfor kunder og lokalsamfunn. Med dette forslaget økes en allerede sterk soliditet ytterligere, slik at Sandnes Sparebank kan følge personkunder og bedrifter trygt gjennom krisen. Videre er styret opptatt av å ta vare på alle bankens interessegrupper. Bankens gavefond tildeler årlig flere millioner til samfunnsnyttige tiltak og ideelle organisasjoner. Privatkunder, og små og mellomstore bedrifter tilføres likviditet via kundeutbytte i en tid hvor mange opplever økonomiske utfordringer. Utbytte til investorer bidrar til å sette kapital i arbeid, som er viktig for å opprettholde næringslivet i regionen, sier administrerende direktør Trine Stangeland.

 

Hun sier videre at styret også er opptatt av å gi en forutsigbarhet til et stort antall mindre investorer som har investert sine sparepenger i bankens egenkapitalbevis i trygghet om at banken gjennom ansvarlig utlånspraksis, solid kapitaldekning og god lønnsomhet løpende vil gi et stabilt kontantutbytte.

 

Styret har derfor gjort en helhetlig vurdering og foreslår følgende overfor forstanderskapet, som skal ta stilling til forslaget på forstanderskapsmøtet tirsdag 31. mars:

 

- Kontantutbytte reduseres fra 5,9 kr til 5,0 kr pr egenkapitalbevis.

- Gavefondet får tildelt 10 millioner kroner som tidligere foreslått.

- Kundeutbyttepotten reduseres fra 61 millioner kroner til 50 millioner kroner.

Du kan se hele børsmeldingen her.

– I sum så holdes 102 millioner kroner av årets konsernresultat på 277 millioner kroner tilbake i banken for å styrke soliditeten ytterligere, forklarer Tomas Nordbø Middelthon.