Innen personmarkedssegmentet har banken de siste to-tre årene hatt en høyere utlånsvekst enn markedsveksten. Banken har også i første halvår 2021 hatt en solid utlånsvekst innen bedriftsmarkedssegmentet. Det har vært en bevisst satsning på diversifisering i ulike sektorer, med blant annet en økning innen landbruk.

– Vi opplever at banken har et sterkt momentum. Dette gir oss muligheter, Stavanger er et stort marked med stort potensiale. Vi har en fin kundemasse her allerede, og med økt satsning både i Stavangermarkedet og i hjemmemarkedet på Sandnes, har vi på tre måneder ansatt 11 nye rådgivere og er klar til å ta sats, fortsetter Stangeland

– Kundene våre er godt fornøyd og vi har stigende kundetilfredshet. Vi får positive tilbakemeldinger på konseptet som vi tilbyr kundene, for eksempel kundeutbytte, god og personlig kundeservice, at vi gir rask respons og ikke minst egen rådgiver som kjenner kundene, legger Trine Stangeland til.

– Vi markerer også denne økte satsningen med å skifte profil og navn til Den Gule Banken. Det juridiske navnet er fortsatt Sandnes Sparebank. Vårt hovedsete er Sandnes, det vil det alltid være, men vi ønsker å tydeliggjøre at vi er en bank for hele regionen, avslutter Stangeland.                                                                   

– Sandnes Sparebank er en solid bank. Styret planlegger å utbetale utbytte til eiere, kunder og sette av midler til Sandnes Sparebanks Gavefond for regnskapsåret 2020 i løpet av fjerde kvartal 2021. Det forutsettes at myndighetene tillater det, sier viseadministrerende direktør Tomas Nordbø Middelthon.

– Banken har solid kompetanse, fornøyde kunder, en stabil kostnadsbase, god inntjening og tilgjengelig utlånskapital. Vi er godt forberedt på å ta en sterkere posisjon i det lokale markedet, sier Middelthon til slutt.

 

Hovedpunkter januar - juni

Resultat etter skatt; 149,6 (144,2) millioner kroner.

Rentemargin; 1,52 % (1,60 %)

Rentenetto; 225,3 (235,9) millioner kroner.

Andre driftsinntekter; 88,3 (79,5) millioner kroner.

Driftskostnader; 167,6 (130,4) millioner kroner. Kostnadsgraden ble 53,5 % (41,3 %).

Nedskrivninger og tap på utlån og garantier; -37,6 (26,9) millioner kroner

Egenkapitalavkastning etter skatt hittil i år; 10,3 % (10,2 %) etter skatt.

Brutto utlånsvekst siste 12 mnd; 4,0 % (3,9 %)

Innskuddsvekst siste 12 mnd; 3,3 % (5,8 %)

Ren kjernekapitaldekning (inkl. innkonsolidert andel i samarbeidende gruppe) ble 17,0 % (16,0 %).

Dersom hele overskuddet for første halvår hadde blitt inkludert i beregningen, ville ren
   kjernekapital vært 17,9 % for konsernet.

   * Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor.

 

 

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Trine Stangeland, tlf. : 934 88 117
Viseadministrerende direktør/CFO Tomas Nordbø Middelthon, tlf. : 922 11 865