Resultat etter skatt i første kvartal i 2024 endte på 91 millioner kroner, noe som er en økning på 25 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Egenkapitalavkastning etter skatt var på 10,3 prosent.

 – Resultatforbedringen til banken skyldes først og fremst økte renteinntekter som følge av solid vekst over tid i begge segment og et høyere rentenivå enn det vi har hatt de siste årene.

Andre forklaringer er lavere kostnader knyttet til effektivisering, i tillegg til lavere tap, sier Trine Stangeland, administrerende direktør i Den Gule Banken, Sandnes Sparebank.

 Vekst i begge segment

Banken tar markedsandeler i begge segmenter, og utlånsveksten var på 8,2 prosent de siste 12 månedene, hvorav utlånsvekst i personmarkedet utgjorde 6,6 prosent. Bedriftsmarkedet utgjorde 12,9 prosent.

 Innen personmarkedssegmentet har banken gjennom de siste årene, og hittil i 2024, hatt en positiv utlånsvekst. Banken har også det siste året hatt en positiv og tiltagende utlånsvekst innen bedriftsmarkedssegmentet.

 –  Banken har siden 2019 tatt betydelige markedsandeler i privatmarkedet. Det er i tillegg svært gledelig å erfare at banken også er stadig mer relevant for små og mellomstore lokale bedrifter. Strategien om økt synlighet og tilstedeværelse, samt økt standardisering og kompetanse, har bidratt til lønnsom utlånsvekst, innenfor segmentet små og mellomstore lokale bedrifter med lav til moderat risiko, sier Stangeland.

 Til tross for høyere renter er det stabilt lavt mislighold i både privatmarked og bedriftsmarked.

 – Det går fremdeles godt med de fleste kundene i banken på tross av et høyere rentenivå. De fleste kundene ser ut til å håndtere dette bra, selv om mange har litt andre prioriteringer enn tidligere. I det lokale næringslivet er det god og optimistisk stemning. God aktivitet innenfor energibransjen gir også positive ringvirkninger til andre næringer, sier Stangeland.

 Blir Rogaland Sparebank

Banken har lave tap til tross for urolige finansmarkeder og makroøkonomisk usikkerhet.

Vi har solid kompetanse, fornøyde kunder, en konkur­ransedyktig kostnadsbase, god inntjening og god soliditet. Banken er godt rigget for lønnsom vekst, sier finansdirektør Tomas Nordbø.

Som kjent skal Den Gule Banken, Sandnes Sparebank, og Hjelmeland Sparebank fusjonere i løpet av 2024. Navnet på den nye banken blir Rogaland Sparebank. Forutsatt godkjenning av Finanstilsynet, vil fusjon skje 1. august i år. Det er god framdrift i prosjektet.

 – Vi gleder oss til å bli Rogaland Sparebank. Som en større bank, ønsker vi å være relevante for flere kunder. Vi tror sterkt på lokalbank-konseptet, som innebærer å være nær kundene, svare raskt og hjelpe når det trengs, samt gi råd etter behov. Vi ønsker å være til stede der det skjer, sier Nordbø.

Nøkkeltall fra 1. kvartal 2024

 • Resultat etter skatt; 91,1 (66,2) millioner kroner.
 • Rentemargin; 1,94 % (1,72 %)
 • Rentenetto; 167,8 (138,2) millioner kroner.
 • Andre driftsinntekter; 32,3 (27,2) millioner kroner.
 • Driftskostnader; 82,2 (89,2) millioner kroner. Kostnadsgraden ble 41,1 % (53,9 %).
 • Nedskrivninger og tap på utlån og garantier; 0,1 (1,4) millioner kroner.
 • Egenkapitalavkastning etter skatt siste kvartal; 10,3 % (8,3 %).
 • Brutto utlånsvekst siste 3mnd; 1,9 % (2,6 %).
 • Innskuddsvekst siste 3mnd; - 1,2 % (1,5 %).
 • Ren kjernekapitaldekning (inkl. innkonsolidert andel i samarbeidende gruppe) ble 17,4 % (17,5 %).
 • Dersom hele overskuddet for årets første kvartal hadde blitt inkludert i beregningen, ville ren kjerne-kapital vært 17,9 % for konsernet.