Medarbeidere og trivsel

Høyt under taket

Vi blir sett, hørt og tatt med på råd. Det er høyt under taket i Den Gule Banken, Sandnes Sparebank – og sånn vil vi at det skal være!


Påvirkning  Den Gule Banken, Sandnes Sparebank verdsetter organisering i fagforeninger og om lag 60 % av de ansatte er medlem i Finansforbundet. Det holdes jevnlig møte mellom hovedtillitsvalgt og HR for å sikre at ansattes behov blir ivaretatt.
I Forstanderskapet – bankens høyeste organ – er en fjerdedel av medlemmene ansatte. I tillegg er to av styremedlemmene i bankens styre valgt blant de ansatte.


Nulltoleranse for diskriminering  Den Gule Banken, Sandnes Sparebank er opptatt av at de ansattes rettigheter er godt ivaretatt. Derfor har vi nulltoleranse for alle former for diskriminering.
Det er et grunnleggende prinsipp i bankens personalpolitikk at kvinner og menn skal ha like muligheter for å kvalifisere seg til alle typer oppgaver, og at karrieremulighetene skal være de samme. Mulighetene skal være like uavhengig av alder, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, legning, livssyn eller funksjonsevne. Ingen form for verbal, fysisk og seksuell trakassering skal forekomme. 

Medarbeidertilfredshet og helse Medarbeiderundersøkelsen vi har hvert år, viser at de ansatte i banken er godt fornøyd med å jobbe i  Den Gule Banken, Sandnes Sparebank og at arbeidsmiljøet er godt. Dette opplever vi også er en viktig grunn til at vi har mange søknader når vi søker etter nye medarbeidere. Vi har et godt rykte som en god arbeidsplass med høy trivsel.
Vi jobber systematisk med at medarbeidere skal bli sett, hørt og tatt med i beslutninger. Involvering i egen arbeidshverdag og tilpasninger der dette trengs, øker trivselen og forebygger sykdom og fravær.

Åpenhetskultur Høy trivsel fører som regel til høyere lojalitet og det er viktig for at alle medarbeidere skal gjøre sitt beste på arbeidsplassen. De etiske retningslinjene har en «under huden», det er høyt under taket for nyttige diskusjoner og banken ser positivt på at ansatte varsler når noe ikke er som det skal.