Kjernen i finansnæringens samfunnsansvar er å skape verdier og drive lønnsomt uten at dette skjer på bekostning av menneskene rundt oss, miljøet og i strid med grunnleggende etiske prinsipper.

Banken har gjennom sin finansieringsfunksjon muligheten til å påvirke våre kunder og andre selskaper til systematisk forbedring. Den Gule Banken, Sandnes Sparebank skal være en bidragsyter og pådriver til bærekraftig verdiskaping i samfunnet gjennom å drive ansvarlig bankvirksomhet.

Bærekraft og samfunnsansvar er tatt inn i sentrale retningslinjer i banken, som bankens kredittpolicy, kapitalforvalters investeringspolicy og risikovurderingsprosesser.

Ny strategiplan, inkludert bærekraftsstrategi, ble vedtatt av styret høsten 2020. Banken gjennomførte høsten 2019 en omfattende kartlegging av hvilke prioriteringer ansatte ønsker at banken skal ha knyttet til bærekraft. Dette har vært et viktig bidrag, sammen med innspill fra andre interessenter, i utviklingen av bankens bærekraftsstrategi og vesentlighetsvurdering. Bankens strategiske mål er at «Vi forplikter oss til å bidra til en bedre og mer bærekraftig framtid for våre ansatte, våre kunder og våre omgivelser».

 FN's bærekraftsmål

I arbeid med videreutvikling av bankens bærekraftsstrategi, er FN’s bærekraftsmål og Parisavtalens reduksjonsmål benyttet som et nyttig kompass for å definere prioriteringer hvor banken har størst påvirkningsmulighet. Sandnes Sparebank anerkjenner og uttrykker den fulle støtte til alle FNs bærekraftsmål, og har særskilt knyttet målsetninger og prioriteringer til seks utvalgte mål, hvor banken virkelig kan bidra positivt og gjøre en forskjell.

Nr 4 – God utdanning: Vi sikrer god økonomisk kompetanse hos våre ansatte og kunder. Banken bidrar til kompetanseheving i lokalsamfunnet på økonomi og bærekraft, både gjennom seminar, presentasjoner, innhold i sosiale medier og arbeid mot videregående skole.

Nr 5 – Likestilling mellom kjønnene: Vi stiller krav til et likestilt og mangfoldig arbeidsliv, både internt og for våre kunder og leverandører. Banken bidrar til økonomisk likestilling gjennom rådgivning og kunnskapsoverføring. Dette synliggjøres gjennom målrettet arbeid for å redusere kapitalgapet mellom kjønnene, belyst gjennom kampanje på kvinnedagen og foredrag på Kåkånomics. Banken anerkjenner behovet for likestillingsarbeid blant annet gjennom deltakelse i 50/50-gruppen i Næringsforeningen og interne retningslinjer.

Nr 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Vi fremmer varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst og anstendig arbeid gjennom vår forretningsdrift og krav til våre kunder og leverandører. Banken etterstreber at selskapene det ytes kreditt til eller investeres i etterlever norsk lov, arbeider i tråd med god forretningsskikk og respekterer anerkjente internasjonale konvensjoner og retningslinjer. Alle nye bedriftskunder signerer egenerklæringsskjema hvor de forplikter seg til å etterleve bankens krav.

Nr 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Vi bidrar til utvikling av bærekraftig lokalsamfunn gjennom vår rolle som lokal sparebank. Årlig deles det ut midler fra Den Gule Bankens Gavefond til samfunnsnyttige formål.  Banken jobber målrettet med tiltak for å aktivt bidra til kundenes omstilling til et lavutslippsamfunn.

Nr 13 – Stoppe klimaendringene: Vi bidrar til målsetning om å redusere klimagassutslipp gjennom grønn produktutvikling, rådgivning, kompetanseheving og vurdering av klimarisiko. Banken måler egne klimagassutslipp, og setter stadig nye mål for å redusere egen miljøpåvirkning, både direkte og indirekte via utlåns- og investeringsporteføljen.

Nr 17 – Samarbeid for å nå målene: Vi søker aktivt samarbeid og kompetansedeling for å oppnå størst mulig påvirkning og raskest mulig måloppnåelse. Banken påvirker gjennom blant annet Eika Alliansen, Finans Norges referansegruppe for bærekraft, og UNEP FI-medlemskap.