Ansvarlige investeringer

Vi har en klar investeringsstrategi. Vi investerer ikke i hva som helst.

Høy etisk standard Vi skal ta ansvar for å etterleve en høy etisk standard i alle våre beslutninger på tvers av banken.  Å ta ansvar handler på kundesiden om hvilke selskaper vi ønsker å inngå et kundeforhold med. På investerings- og fondsforvaltningssiden handler det om å avstå fra å investere i selskaper som er delaktige i handlinger som er i strid våre retningslinjer og verdier. 

Egne investeringer

Bankens investeringsstrategi  Banken har en liten investeringsportefølje. Flesteparten av investeringene er i norske kommuner og finansinstitusjoner. Investeringsstrategien vår gir tydelige retningslinjer for hvilke eierposter vi skal ha. For eksempel er det utenkelig at banken vil investere i selskaper som Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland (SPU) fraråder.

Vi følger opp Vi utøver aktivt eierskap. Virkemidlene vi benytter inkluderer representasjon i styrer, stemmegivning og eventuelt å fremme aksjonærforslag på generalforsamlinger, samt dialog med selskapets styre og ledelse. Vi foretar fortløpende vurderinger av eksisterende investeringsportefølje for å sikre at disse er i henhold til bankens etiske regelverk og investeringsstrategi. Våre eierposisjoner blir fulgt opp og gjennomgått av bankens styre hvert halvår.

Noen eierposter vil vi bli kvitt Dersom det er indikasjoner på brudd på våre retningslinjer, oppretter vi dialog med virksomheten for å oppfordre den til å rette opp i kritikkverdige forhold. Eierposten avvikles dersom virksomheten ikke viser vilje og evne til å endre adferd over tid.

I spesielle tilfeller kan vi som bank havne i en situasjon hvor vi tiltrer pant i selskaper som vi ellers ikke ville investert i. Da sørger vi for å ha en tett oppfølging, og vi bruker eierposisjonen aktivt for å påvirke selskapet til å etterleve bankens retningslinjer knyttet til etikk og bærekraft. Deretter legges det en plan for avvikling av eierposisjonen.

Våre krav til fondsleverandører

Bærekraftige fondsprodukter Vi bryr oss også om hvor våre kunders penger blir investert. Alle produkter Den Gule Banken, Sandnes Sparebank tilbyr, skal oppfylle våre krav til samfunnsansvar, bærekraft, god forretningsskikk, etikk og åpenhet.  Vi tilbyr forvaltning av fondsprodukter via eksterne leverandører av fond.
Som distributør er vi i en posisjon hvor vi kan sette krav og påvirke hvordan våre fondsforvaltere investerer. Det gjøres blant annet gjennom forhandlingsmakten vi innehar overfor fondsleverandørene, og videre gjennom å påvirke dem til å følge opp eierposisjonene de har i ulike selskaper.

Det er viktig for oss at våre fondsleverandører fokuserer på bærekraft, menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, korrupsjonsrisiko, og miljø– og klimapåvirkning. Vi forventer at disse vurderes på lik linje som finansielle faktorer ved en investeringsbeslutning.
Vi arbeider tett med våre fondsforvaltere for å sikre at banken ikke medvirker til krenkelser av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade og andre uetiske handlinger.

Her kan du lese mer om ansvarlige investeringer på Eika sin nettside