Forstanderskapsmøte, saksdokumenter

Innkalling til forstanderskapsmøte onsdag 23. mars 2022 kl. 19:00

 

               Sted: Den Gule Banken, Sandnes Sparebank - Havnespeilet, 4.etasje.

           

Både faste medlemmer og varamedlemmer inviteres til å møte. Det er kun faste medlemmer som har stemmerett, og som mottar møtehonorar. Deltakelse og stemmegivning skjer ved fysisk fremmøte. Medlemmene har rett til å fremme alternative forslag til beslutning under møtet, og har også rett til å få opplysninger av styret og ledelsen om forhold knyttet til bankens økonomiske stilling, herunder årsregnskapet og årsberetningen, og til sakene for øvrig som er til behandling.

 

Saksliste:

  1. Orientering om virksomheten ved administrerende direktør, Trine Stangeland
  2. Årsoppgjøret for 2021                                                                           

3. Gavetildeling 2021

4. Godkjenning av revisors honorar 2021

5. Godkjenne valg av revisor for perioden 2022-2024

6. Honorar for tillitsvalgte 2022                                                                            

7. Fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis

8. Fullmakt fra forstanderskapet til styret om utstedelse av egenkapitalbevis         

9. Fullmakt fra forstanderskapet til styret for opptak av ansvarlig lånekapital eller fondsobligasjoner 

10. Fullmakt fra forstanderskapet til styret om gavetildeling

11. Godtgjørelsesordningen

12. Retningslinjer for godtgjørelser

13. Valg av medlemmer til styret og medlemmer til forstanderskapets underkomiteer                                                          

                                                                                            

Vedleggene til sakslisten med styrets innstilling hvor den foreligger, vil fortløpende bli tilgjengelige på våre nettsider www.sandnes-sparebank.no/saksdokumenter.

Ved henvendelse til banken kan dokumentene oversendes per post.

 

Påmelding innen fredag 18. mars kl. 12.00 til banken ved å sende e-post til forstanderskap@sandnes-sparebank.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Gerd-Lovise S. Pedersen på tlf. 916 19 644.

 

 

Sandnes, 28. februar 2022

 

Ørjan Gjerde,

Leder av forstanderskapet