Hopp til innholdet
Et eldre par sitter ved kjøkkenbordet og ser på en bærbar datamaskin sammen.
Det er viktig å sette seg inn i hva et forbrukslån egentlig betyr for deg og din økonomi.
Forbrukslån

Hva betyr egentlig et nedbetalingslån?

Det er viktig for oss at du forstår hva et forbrukslån er, får en god oversikt over dine rettigheter og plikter, og vurderer om lånet passer for din økonomi før du søker.

Dette bør du vite om forbrukslån

Vurderer du å søke om et forbrukslån, søker du egentlig om et nedbetalingskreditt, eller gjeldsbrevlån som det også heter. Det vil kunne ha stor betydning for økonomien din i mange år framover. Les derfor grundig gjennom alle punkter på denne siden, før du søker om lånet og signerer lånedokumentene.

Nedbetalingskreditt passer best når du trenger å låne et bestemt beløp til større innkjøp, for eksempel kjøp av bolig eller bil. Dersom du tar opp et lån sammen med andre vil dere alle være ansvarlige for å betale tilbake hele lånet.

Dersom du har behov for løpende kreditt som kan svinge litt fra måned til måned, for eksempel for å jevne ut store utgifter som kommer med ujevne mellomrom, kan en avtale om personkreditt eller et kredittkort ofte være en bedre løsning. En annen mulighet er såkalt rammekreditt med pant i bolig, der du kan trekke på kreditten innenfor den avtalte kredittrammen.

Det koster å ta opp kreditt, både i form av renter og etableringsgebyr og termingebyrer. Kostnadene kan øke med høyere renter. Du bør derfor spare noe og skaffe deg en buffer til uforutsette utgifter.

I SEF-opplysningene finner du effektiv rente. Denne omfatter i prinsippet alle kostnader som er tilknyttet lånet, og beregnes på samme måte av alle banker og kredittselskaper. Effektiv rente er derfor et godt hjelpemiddel om du vil sammenligne tilbud fra flere banker.

I tillegg til renter må du nedbetale selve kredittbeløpet regelmessig i form av avdrag. Som regel bruker bankene såkalt annuitetslån, og gjerne med månedlige terminer.  Med terminbeløp menes summen av avdrag, renter og omkostninger som du må betale tilbake til banken hver måned.

Ved et annuitetslån er terminbeløpene like store i hele lånets løpetid, forutsatt at renten er uendret. I og med at lånet er størst i starten, før du har nedbetalt en del, vil renten utgjøre en større andel av terminbeløpet. Etter hvert vil lånet og renten i kroner bli mindre, og avdraget utgjøre en større andel av hvert terminbeløp. Dersom du ønsker å betale ned lånet raskere, bør du innbetale ekstra avdrag.

Alternativt tilbyr noen banker et såkalt serielån, der avdraget er like stort hver måned. I tillegg kommer renter og omkostninger. Da lånet er størst i starten, og dermed også rentebeløpet, vil de månedlige terminene være størst til å begynne med og mindre etter hvert.

Fordelen med annuitetslån er et fast terminbeløp, som i starten er lavere sammenlignet med et serielån med samme løpetid.

Ulempen er at lånet nedbetales langsommere i starten. Forutsatt uendret rentesats, vil du derfor betale mer i renter ved et annuitetslån. Forbrukslånet vi tilbyr er et annuitetslån.

  • Det er alltid en viss risiko forbundet med å ta opp et lån. Det er en langsiktig avtale som binder din økonomi i mange år fremover. Selv om banken foretar en kredittvurdering av deg, kan det oppstå uforutsette hendelser som endrer din betalingsevne underveis. Du kan f. eks gå ned i lønn, gjennomgå et samlivsbrudd eller få økte levekostnader.
  • Renten kan øke flere ganger mens du nedbetaler på lånet.
  • Sørg for å ha en stabil livssituasjon, god inntekt og ikke søk om flere kredittkort eller andre kortsiktige lån eller å ha tatt opp forbrukslånet. Dette vil hjelpe deg å opprettholde god betalingsevne over lengre tid.
Når du tar opp et forbrukslån hos oss har du angretid på 14 dager. Det betyr i praksis at du kan heve kredittavtalen innen 14 dager. Dersom du benytter angreretten, må du likevel betale renter for den tiden du har hatt lånet, og eventuelle etableringskostnader som har påløpt underveis.
Du kan når som helst velge å nedbetale forbrukslånet helt eller delvis. Ved slik førtidig tilbakebetaling betaler du renter for den benyttede kreditten bare fram til du har tilbakebetalt lånebeløpet. Unntak gjelder for fastrentelån.
For å kunne inngå en låneavtale med deg, må vi i følge gjeldende lovverk samle inn og håndtere noen av dine personlige data. Dette gjelder blant annet identifikasjons – og kontaktopplysninger, kredittopplysninger, inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld. Vil du vite mer om hvordan vi tar vare på dine personopplysninger, eller trenger å snakke med vårt personvernombud, kan du sjekke personvernerklæringen vår.

Lånet løper ofte flere år, og våre finanskostnader knyttet til innlån vil som regel endre seg underveis. Derfor har vi i banken rett til å endre låneavtalen etter bestemmelsene fastsatt i finansavtaleloven.

Det vanlige er å avtale flytende rente. Da kan vi i banken endre renten med to måneders varsel, dersom det foreligger en saklig grunn.

Alternativt kan du avtale fastrente for f.eks. tre, fem eller ti år. Da kan ikke vi sette opp renten i denne perioden. Ulempen ved fastrente er at dersom det alminnelige rentenivået faller, vil du ikke få glede av lavere rente før perioden med fast rente er over. Innfrir du lånet i denne perioden, og rentenivået er lavere enn ved oppstart, må du betale en rentetapserstatning til oss. Fastrente passer derfor best som en slags forsikringsordning, dersom du ikke tåler særlig høyere rente enn ved låneopptak.

Noen banker tilbyr renteberegning etter såkalt referanserente med en margin tillegg. En referanserente beregnes av en offentlig tilgjengelig kilde, slik at lånerenten din for eksempel knyttes til NIBOR eller Nowa. Disse rentesatsene fastsettes av NoRe eller Norges Bank. Valutalån fastsettes til referanserenten i den avtalte valuta. Øker referanserenten på grunn av endringer i styringsrenten eller etterspørselen i markedet, vil også lånerenten din gå opp uten forvarsel. Går referanserenten ned, settes lånerenten ned på samme måte.

Vi tilbyr kun flytende på våre forbrukslån.

Ja, i visse tilfeller har vi rett til å heve kredittavtalen, dvs. kreve at lånet tilbakebetales i sin helhet etter et kort varsel. For eksempel vil dette gjelde hvis du misligholder lånet, går personlig konkurs, eller dersom du går bort. I de fleste tilfeller vil vi gi deg en frist for å rette på forholdet, for eksempel ved å stille ny sikkerhet.

Dersom du ikke betaler lånet ditt, vil dette innen kort tid medføre:

  • mislighold og inndrivelse av lånet som kan medføre store ekstra omkostninger for deg
  • forsinkelsesrenter, som er høyere enn avtalt lånerente
  • betalingsanmerkninger
  • mislighold og betalingsanmerkninger vil gi deg problemer med å ta opp nye lån

Ta kontakt med oss snarest mulig dersom du ikke klarer å betale renter eller avdrag på forbrukslånet ditt.