Hopp til innholdet

SSB Boligkreditt

Her kan du lese mer om vårt heleide datterselskap SSB Boligkreditt, samt se våre børsmeldinger, års- og kvartalsrapporter, obligasjoner, cover pool, grønne rammeverk og vedtekter.

SSB Boligkreditt ble etablert i 2008, og er et heleid datterselskap av Sandnes Sparebank.

Foretaket ble opprettet med hovedformål å sikre langsiktig finansiering for Sandnes Sparebank gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Obligasjoner med fortrinnsrett gir investorene fortrinnsrett til dekning i foretakets sikkerhetsmasse. Sikkerhetsmassen består av pantesikrede boliglån utstedt av Sandnes Sparebank som oppfyller gitte krav.

Et av de viktigste kvalifiseringskravene er at utestående lånesaldo ikke overstiger 80 % av panteobjektets markedsverdi. Panteobjektet skal være norsk bolig med kvartalsvis verdivurdering av uavhengig tredjepart. SSB Boligkreditts obligasjoner med fortrinnsrett er av Scope Ratings tildelt AAA med "stable outlook".

English:

SSB Boligkreditt was established in 2008, and is a fully owned subsidiary of Sandnes Sparebank.

The company's main purpose is to secure long term funding for Sandnes Sparebank through issuance of covered bonds.

Investors in covered bonds have preferential claim on the cover pool. The cover pool consists of secured mortgages issued by Sandnes Sparebank that meet certain criteria.

One of the main criteria is that loan to value shall be below 80 % of the collateral's market value. All collateral shall be Norwegian residential properties with quarterly review of market value by an independent third party. Cover bonds issued by SSB Boligkreditt are rated AAA by Scope Ratings.