Den Gule Banken, Sandnes Sparebank leverer det beste årsresultatet i bankens historie. Resultatet etter skatt ble 281,3 millioner kroner for året 2021. Dette er en økning på 20,5 millioner kroner sammenlignet med fjoråret.

Styret i banken foreslår at det utbetales 51,7 millioner kroner i kundeutbytte, 5,35 kroner per egenkapitalbevis og økning på 20 % i tildelingen til bankens gavefond til totalt
12 millioner kroner. Endelig utbytte for 2021 blir vedtatt av bankens forstanderskap 23. mars 2022.

I år ligger det an til et kundeutbytte på nærmere kr 9.000 for en familie med to voksne,
4 millioner kroner i lån og kr 50.000 i innskudd. Dersom denne familien har vært kunde de siste fem årene, kan totalt kundeutbytte utgjøre kr 43.000.

-Bak det gode resultatet ligger gode prestasjoner og målrettet jobbing over tid på mange områder. Banken har god vekst både i personmarked og bedriftsmarked, men positive tilbakeføringer på tidligere avsetninger til tap, er også med på å forklare det gode resultatet, fortsetter Stangeland

- Det er satt i gang en sterk satsning i Stavangermarkedet i segmentet for personkunder og i tillegg er bedriftsavdelingen klar for å fortsette den positive trenden med å ta en sterkere posisjon i det lokale markedet. Det er god aktivitet i det lokale næringsliv med bedring i økonomien og lav arbeidsledighet. Våre kunder melder om nye prosjekter og høy aktivitet. Det går godt med de fleste kundene, og svært få har betalingsutfordringer, legger Trine Stangeland til.

-Vi har hatt en god økning i salg av forsikring og spareprodukter og vi får et godt utbytte av vår eierandel i Eika, men vi har også hatt en økning i kostnader der en stor del kan knyttes til bytte av nytt kjernebanksystem som skjer til neste år, sier finansdirektør Tomas Nordbø Middelthon.

-Jeg er også stolt av at kundene våre er mer lojale og mer fornøyd enn tidligere. Å sette kundene i sentrum er gjennomsyret i hele organisasjonen vår og det er bygget en sterk kundekultur der relasjon og det å være tett på, blir vektlagt og verdsatt av kundene, legger Trine Stangeland til.

-Den Gule Banken, Sandnes Sparebank er en solid bank og vi er godt rigget for lønnsom vekst framover, avslutter finansdirektør Tomas Nordbø Middelthon

Hovedpunkter året 2021

 • Resultat etter skatt; 281,3 (260,8) millioner kroner.
 • Rentemargin; 1,56 % (1,64 %)
 • Rentenetto; 456,1 (469,6) millioner kroner.
 • Andre driftsinntekter; 154,3 (135,0) millioner kroner.
 • Driftskostnader; 314,5 (269,0) millioner kroner.
 • Kostnadsgraden ble 51,5 % (44,5 %).
 • Nedskrivninger og tap på utlån og garantier; -32,3 (24,7) millioner kroner
 • Egenkapitalavkastning etter skatt hittil i år; 9,7 % (9,0 %) etter skatt.
 • Brutto utlånsvekst siste 12 mnd; 5,5 % (4,9 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd; 7,7 % (0,8 %)
 • Ren kjernekapitaldekning (inkl. innkonsolidert andel i samarbeidende gruppe) ble 16,6 % (17,8 %).
 • Styret foreslår et utbytte på 5,35 kroner per egenkapitalbevis, tilsvarende 62,5 % av konsernets fortjeneste per egenkapitalbevis.
 • Styret foreslår en fordeling av utbytte til grunnfondskapitalen på 51,7 millioner kroner til kundeutbytte og 12,0 millioner kroner til gavefondet.

      * Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor.