- Jeg ønsker å rette en stor takk både til kunder som velger oss som bank, kunder som fortsetter å være hos oss og som stadig gir oss innspill på hvordan vi kan bli bedre. En stor takk også til våre ansatte, som hver eneste dag jobber for å gi kundene gode opplevelser, fortsetter Stangeland.

Veksten i personmarkedet kommer som en følge av satsningen i Stavangermarkedet, og i tillegg er det betydelig vekst i både i Sandnes- og Sola-markedet.

- Resultatforbedringen skyldes i hovedsak vekst i personmarkedet, et høyt utbytte fra Eika, økning i andre driftsinntekter, effektiviseringer over tid og lavere skatt. Riktig kompetanse blir stadig viktigere for å nå bankens strategiske målsetninger, så økte lønnskostnader som følge av Stavanger satsningen, trekker resultatet i motsatt retning, fortsetter Stangeland.

Banken har hittil i 2022 en nedgang i utlånsporte­føljen innen bedriftsmarkedssegmentet primært som følge av restrukturering og avgang av kunder.

 -Det har vært en bevisst satsning på diversifisering i ulike sektorer, med blant annet en økning innen landbruk. Banken har liten direkte eksponering mot detaljhandel, reiseliv og oljerelatert virksomhet og vi har et begrenset omfang av statsgaranterte utlån i porteføljen, sier CFO Tomas Nordbø.

De fleste av bankens kunder, både person- og bedriftskunder klarer seg godt til tross for økte strøm- og rentekostnader, men for deler av næringslivet er det krevende og uforutsigbart med økte priser på råvarer i tillegg.

-Vi følger utviklingen hos kundene våre tett og våre rådgivere er svært opptatt av å være en god partner, også når det er litt mer krevende tider. Det er da det er ekstra viktig å stå side om side med kundene våre, avslutter Trine Stangeland.

Banken er godt forberedt på framtiden, både når det gjelder drift, vekst, lønnsomhet, likviditet og finansiell soliditet, sier Tomas Nordbø til slutt.

Hovedpunkter januar-september

 • Resultat etter skatt: 217,7 (208,8) millioner kroner.
 • Rentemargin: 1,59 % (1,55 %).
 • Rentenetto: 366,3 (341,7) millioner kroner.
 • Andre driftsinntekter: 130,0 (120,2) millioner kroner.
 • Driftskostnader: 241,8 (241,3) millioner kroner. Kostnadsgraden ble 48,7 % (52,3 %).
 • Nedskrivninger og tap på utlån og garantier: 4,8 (-29,3) millioner kroner.
 • Egenkapitalavkastning etter skatt hittil i år: 9,5 % (9,5 %) etter skatt.
 • Brutto utlånsvekst siste 12 mnd: 7,6 % (4,3 %).
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd: 4,0 % (7,7 %).
 • Ren kjernekapitaldekning (inkl. innkonsolidert andel i samarbeidende gruppe) ble 16,8 % (15,9 %).
 • Dersom hele overskuddet for årets tre første kvartaler hadde blitt inkludert i beregningen, ville ren kjernekapital vært 18,1 % for konsernet.

               * Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor.