Det har vært et svært aktivt første halvår i Den Gule Banken og banken leverer et solid halvårsresultat med sterk vekst og bedring i underliggende drift. Vi fortsetter å ta betydelige markedsandeler i personmarkedet. Det er også gledelig at flere og flere velger Den Gule Banken som sin hovedbank og at banken nå også oppleves å være mer relevant for flere lokale bedrifter, sier adm. direktør Trine Stangeland.

Resultat etter skatt for første halvår er MNOK 169, samme som for første halvår i fjor. EK- avkastningen er 10,5 %, som er noe lavere enn for samme periode i fjor. Nedgangen i EK- avkastningen forklares med høyere egenkapital.

Banken har gjennom første halvår gjennomført konvertering til nytt kjernebanksystem, hvor både forberedelser, gjennomføring og etterarbeid har vært ressurskrevende. Banken kan i samme periode vise til en sterk 12-måneders utlånsvekst på 8 %, med vekst i begge segment og en god vekst i netto renteinntekter.

Det er fremdeles god aktivitet i regionen, mest av alt på grunn av god aktivitet i energisektoren, som også gir positive ringvirkninger for en mengde andre bransjer. Det går bra for de aller fleste kundene i banken og en ser foreløpig lite utfordringer i kundemassen.

 Vi får gode tilbakemeldinger fra egne kunder og fra markedet ellers, og vi opplever å være mer relevant, synlig og til stede, også for det lokale næringslivet, legger Trine Stangeland til.

 Vi har over tid hatt en solid vekst i personmarkedet og vi er svært fornøyde med den fine veksten i bedriftsmarkedet. En del av bankens strategi har vært å styrke kompetansen til både rådgivere og ledere i begge segment. Bankens merkevare- og synlighetsstrategi spiller også en viktig rolle, sier Stangeland.

 Digitalisering og teknologiutvikling er avgjørende for å lykkes, og konvertering til nytt kjernebanksystem ble vellykket gjennomført i april 2023. Det har vært et stort og viktig prosjekt for å sikre fremtids­rettede og gode kundeløsninger; samt å legge til rette for kostnadseffektiv drift. De regulatoriske kravene til banken øker stadig og banken er opptatt av å tilfredsstille disse kravene.  Vi har ansatte som er godt forberedt, sier finansdirektør Tomas Nordbø.

 Banken har solid kompetanse, stadig mer fornøyde kunder, en stabil kostnadsbase, god inntjening og god soliditet. Banken er godt rigget for lønnsom vekst og har blant annet iverksatt en ytterligere satsning for å ta en sterkere posisjon i det lokale markedet, sier Trine Stangeland til slutt.

Hovedpunkter januar - juni 2023

Resultat etter skatt; 168,7 (169,4) millioner kroner.

Rentemargin; 1,75 % (1,57 %).

Rentenetto; 285,5 (236,9) millioner kroner.

Andre driftsinntekter; 100,5 (114,8) millioner kroner.

Driftskostnader; 187,0 (162,5) millioner kroner. Kostnadsgraden ble 48,4 % (46,2 %).

Nedskrivninger og tap på utlån og garantier; 12,8 (3,2) millioner kroner.

Egenkapitalavkastning etter skatt hittil i år; 10,5 % (11,2 %) .

Brutto utlånsvekst siste 12 mndr; 8,0 % (6,1 %).

Innskuddsvekst siste 12 mndr; 3,9 % (8,0 %).

Ren kjernekapitaldekning (inkl. inkonsolidert andel i samarbeidende gruppe) ble 17,1 %
   (16,9 %).

Dersom hele overskuddet for første halvår hadde blitt inkludert i beregningen, ville ren kjernekapital vært 18,1 % for konsernet.

 

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Trine Stangeland, tlf.: 934 88 117
Viseadministrerende direktør/CFO Tomas Nordbø, tlf. : 922 11 865