-Vi har også noe økte kostnader som følge av økt satsning i Stavanger. Det er fordi utgiftene kommer før inntektene, men utviklingen her er helt i tråd med plan, både når det gjelder vekst og kostnader, fortsetter Stangeland.

-Andre driftsinntekter utgjorde 39,0 millioner kroner i første kvartal 2022. Dette er en økning på 11,5 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2021. Denne økningen forklares i hovedsak med høyere avkastning på finansielle instrumenter, men også økte inntekter fra forsikring og sparing. I tillegg har aktiviteten innen betalingsformidling tatt seg noe opp i 2022, sier finansdirektør Tomas Nordbø Middelthon.

Den Gule Banken, Sandnes Sparebank fortsetter å ta betydelige markedsandeler i personmarkedet. 12 måneders utlånsvekst i dette segmentet er på hele 7,4 % og banken vokser 3,4 ganger mer enn den generelle kredittveksten i bankens sitt markedsområde.

Banken har også hatt en god vekst i antall nye kunder i bedriftsmarkedet. Bedriftene gir tilbakemeldinger om at de verdsetter den sterke kundekulturen, tilhørighet til det lokale markedet, lokal kompetanse, en bank med korte beslutningsveier og som er der når de trenger det.

- Jeg er stolt av at kundetilfredsheten og kundelojaliteten aldri har vært på et høyere nivå enn det er i dag. Nøkkelen til det er blant annet en klar strategi, tett på kundene, egen kunderådgiver, knallgod kundeservice, mange tiltak på tvers og forbedringsarbeid over tid, legger Stangeland til.

-Den siste undersøkelsen vi har hatt blant våre ansatte viser et svært høyt engasjement og lederne i banken får høy score. God ledelse i kombinasjon med et høyt engasjement på tvers i banken er strategisk avgjørende for å lykkes framover. Jeg er overbevist om at Den Gule Banken er svært godt rigget for å møte fremtidens vekstambisjoner, avslutter Stangeland.

-Norges Bank har satt opp styringsrenten, noe som medfører at renten ut til kundene stiger, men det er uten at banken tar seg bedre betalt. Rentehevingene til Norges Bank er et resultat av at det går meget bra i norsk økonomi til tross for urolighetene utenfor landets grenser, sier Nordbø Middelthon

-Banken har solid kompetanse, stadig mer fornøyde kunder, en stabil kostnadsbase, god inntjening og god soliditet. Det betyr at banken er godt posisjonert for videre lønnsom vekst, avslutter Tomas Nordbø Middelthon.

Hovedpunkter 1. kvartal 22

 • Resultat etter skatt; 66,4 (70,6) millioner kroner.
 • Rentemargin; 1,52 % (1,55 %).
 • Rentenetto; 113,6 (111,2) millioner kroner.
 • Andre driftsinntekter; 39,0 (27,5) millioner kroner.
 • Driftskostnader; 76,6 (71,2) millioner kroner. Kostnadsgraden ble 50,2 % (51,3 %).
 • Nedskrivninger og tap på utlån og garantier; 1,5 (-23,0) millioner kroner.
 • Egenkapitalavkastning etter skatt siste kvartal; 9,0 % (9,9 %).
 • Brutto utlånsvekst siste 3mnd; 1,3 % (1,5 %).
 • Innskuddsvekst siste 3mnd; 2,7 % (2,7 %).
 • Ren kjernekapitaldekning (inkl. innkonsolidert andel i samarbeidende gruppe) ble 16,3 % (17,3 %)
 • Dersom hele overskuddet for årets første kvartal hadde blitt inkludert i beregningen, ville ren kjerne-kapital vært 16,7 % for konsernet.

                 * Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor.

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Trine Stangeland, tlf. : 934 88 117
Viseadministrerende direktør/Finansdirektør Tomas Nordbø Middelthon, tlf. : 922 11 865