- Det har vært en svært høy aktivitet i Den Gule Banken i løpet av første halvår 2022. 
Veksten i bl.a. personmarkedet har vært formidabel og vi har ønsket rekordmange nye kunder velkommen. Det er jeg fornøyd med og stolt over, sier administrerende direktør Trine Stangeland.

- Resultatforbedringen skyldes i hovedsak et høyt utbytte fra Eika, lavere skatt, vekst i personmarked, økning i andre driftsinntekter samt effektiviseringer over tid. Økte lønnskostnader som følge av Stavanger satsning og kostnader knyttet til kjernebankkonvertering trekker resultatet i motsatt retning, fortsetter Stangeland.
- Veksten i personmarked er på 9,9 %, mens kredittveksten i bankens markedsområde er på 1,7 %. Vi har en solid vekst som følge av satsningen i Stavangermarkedet, og i tillegg er det betydelig vekst i både i Sandnes- og Sola-markedet, legger Stangeland til. 

Banken tar dermed nye markedsandeler, og i løpet av det siste året har banken ansatt 14 dyktige rådgivere i personmarkedet. Det totale rådgiverkorpset, kundeservice og støttefunksjoner har bidratt til den sterke veksten. 

-I et krevende arbeidsmarked opplever vi å være en relevant og attraktiv arbeidsgiver. Å ivareta og videreutvikle bankens kultur og kompetanse står høyt på agendaen, også i fortsettelsen, sier Stangeland.
Det er for tiden god aktivitet hos bankens næringslivskunder. Investeringstakten i næringslivet har vært høy, mye drevet av den gunstige skatteordningen til olje, gass og leverandørindustrien. Selskaper innen service- og tjenesteytende næringer har kommet sterkt tilbake etter pandemien og mange gjør det svært godt til tross for utfordringer knyttet til å få tak kvalifisert arbeidskraft. 
-Vi tror imidlertid at inflasjon og økte finansieringskostnader vil kunne føre til noe lavere aktivitet i næringslivet fremover. Banken har vekst i antall nye bedriftskunder, men noe nedgang i utlånsvolum innenfor bedriftsmarkedet. Dette forklares med utgang av et par større engasjementer, avslutter Trine Stangeland. 
- Banken har lave tap på utlån, noe som er et tegn på at de fleste kundene våre klarer seg bra.  Utlånsrenten er økt som følge av at Norges bank har satt opp styringsrenten uten at bankens margin har økt. Banken er solid og har tilgjengelig kapital for ytterligere vekst, legger CFO Tomas Nordbø Middelthon til. 


Hovedpunkter januar - juni 2022
Resultat etter skatt; 169,4 (149,6) millioner kroner. 
Rentemargin; 1,57 % (1,52 %). 
Rentenetto; 236,9 (225,3) millioner kroner. 
Andre driftsinntekter; 114,8 (88,3) millioner kroner. 
Driftskostnader; 162,5 (167,6) millioner kroner. Kostnadsgraden ble 46,2 % (53,5 %). 
Nedskrivninger og tap på utlån og garantier; 3,2 (-37,6) millioner kroner. 
Egenkapitalavkastning etter skatt hittil i år; 11,2 % (10,3 %) etter skatt. 
Brutto utlånsvekst siste 12 mnd; 6,1 % (4,0 %). 
Innskuddsvekst siste 12 mnd; 8,0 % (3,3 %).
Ren kjernekapitaldekning (inkl. innkonsolidert andel i samarbeidende gruppe) ble 16,9 % (17,0 %). 
Dersom hele overskuddet for første halvår hadde blitt inkludert i beregningen, ville ren kjernekapital vært 17,9 % for konsernet.
* Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor.

Kontaktpersoner: 
Administrerende direktør Trine Stangeland, tlf. : 934 88 117
Viseadministrerende direktør/CFO Tomas Nordbø Middelthon, tlf. : 922 11 865

Les rapporten og se hele Q2 2022-presentasjonen

 


Den Gule Banken, Sandnes Sparebank

Banken endret høsten 2021 profilnavn fra Sandnes Sparebank til Den Gule Banken, Sandnes Sparebank. Banken er fra før kjent som «den gule banken» i det lokale markedet. Dette er et strategisk grep for å synliggjøre at banken er en bank for hele regionen, i markedsområdet Rogaland sør for Boknafjorden, ikke bare for Sandnes og omegn.