Innkalling til møte i Forstanderskapet 15. januar 2024

Innkalling til ekstraordinært forstanderskapsmøte i Den Gule Banken, Sandnes Sparebank
Det innkalles med dette til ekstraordinært forstanderskapsmøte i Den Gule Banken, Sandnes Sparebank mandag den 15. januar 2024 kl. 18.00 i bankens lokaler i Havnespeilet, i 4. etasje.

Til behandling foreligger:

SAK 1: Åpning av møtet ved forstanderskapets leder
SAK 2: Registrering av fremmøtte medlemmer av forstanderskapet
SAK 3: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
SAK 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

SAK 5: Forslag om sammenslåing med Hjelmeland Sparebank, herunder forslag til vedtektsendringer
Vedlagt følger et kort notat om saken med forslag til vedtak, samt vedlegg.
Saksdokumenter og forslag til beslutninger

Plan for sammenslåing (fusjonsplan)

Sakkyndig redegjørelse for plan om sammenslåing

Forenklet revisorkontroll - halvårsrapport Hjelmeland Sparebank 2023

Halvårsrapport Sandnes Sparebank 2023

Rapport fra styret i Sandnes Sparebank

Forslag til vedtekter Rogaland Sparebank

Vedtekter Hjelmeland Sparebank

Vedtekter for Sandnes Sparebank

 

Påmelding

Påmelding til møtet gjøres så snart som mulig og senest innen 10. Januar 2024 kl.16.00 ved å sende e-post til forstanderskap@sandnes-sparebank.no, slik at varamedlemmer eventuelt kan innkalles.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Vilde Ledaal på vilde.ledaal@sandnes-sparebank.no eller telefon 91 33 32 97.

Sandnes, 15. desember 2023
Harald Espedal
Styrets leder